MARMARİS MANŞET

‘DEVA’ OLMAYA GELİYORUZ

‘DEVA’ OLMAYA GELİYORUZ

DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı Marmaris’te oluşturacağı teşkilatlanma öncesi partililerle bir araya gelip tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

DEVA Par­ti­si Muğla ve il­çe­le­rin­de teş­ki­lat­lan­ma­ya devam edi­yor. Parti ilde ör­güt­len­dik­ten sonra ilk top­lan­tı­sı­nı Mar­ma­ris’te bir otel­de ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­ya DEVA Par­ti­si Muğla İl Baş­ka­nı Tolga Kes­kin, İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ci­han­gir Aygün, Teş­ki­lat Baş­ka­nı Ali Durna ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
İl Baş­ka­nı Tolga Kes­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ‘’Diğer il­çe­le­ri­miz­de ol­du­ğu gibi Mar­ma­ris’te de teş­ki­lat­la­nı­yo­ruz. Bunun ön­ce­sin­de par­ti­li­le­ri­miz­le bir araya ge­le­rek hem ta­nış­ma hem fikir alış­ve­ri­şi yapma fır­sa­tı bul­duk. Öyle zan­ne­di­yo­rum ki çok kısa bir süre içe­ri­sin­de Mar­ma­ris’te teş­ki­lat­lan­ma­mı­zı ta­mam­la­ya­ca­ğız’’ dedi.
Par­ti­nin ta­ma­men gö­nül­lü­ler­den oluş­tu­ğu­nu ifade eden Kes­kin söz­le­ri­ne şöyle devam etti; ‘Bu­ra­da bu­lu­nan gö­nül­lü ar­ka­daş­la­rı­mı­za daha ye­ni­le­ri­ni ek­le­ye­rek daha güçlü ve is­tik­rar­lı bir Tür­ki­ye için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. Yö­ne­tim­de ve ya par­ti­mi­zin hangi ka­de­me­sin­de görev almak is­te­yen gö­nül­lü­le­ri­miz varsa bi­zim­le ile­ti­şi­me geç­me­le­ri ye­ter­li­dir. Ayrım yap­mak­sı­zın tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı par­ti­mi­ze davet edi­yo­rum’

DEVA Par­ti­si Muğla Teş­ki­lat Baş­ka­nı Ali Durna ise ül­ke­nin iyi yö­ne­til­me­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, ‘”Şu an­da­ki hü­kü­met ha­zi­ne­yi tü­ket­ti, kasa boş. Ülke borç ba­ta­ğı­na ba­tı­yor. Doğ­ma­mış ço­cuk­la­rı­mı­za kadar mem­le­ke­ti borç­lan­dır­dı­lar. So­ru­yo­rum on­la­ra; vic­da­nı­nız sız­la­ma­dan nasıl çar­çur edi­yor­su­nuz bu mil­le­tin kay­nak­la­rı­nı? Nasıl har vurup har­man sa­vu­ru­yor­su­nuz? Hiç mi durup dü­şün­mü­yor­su­nuz? Bun­lar yö­ne­te­mi­yor­lar, hal­kı­mı­zın onuru ile oy­nu­yor­lar. Bu yö­ne­tim an­la­yı­şı ile Tür­ki­ye’nin so­run­la­rı­nı çöz­mek müm­kün değil” dedi.
Durna, ‘”Ül­ke­de öz­gür­lük­ler as­kı­ya alır­sa­nız, insan hak­la­rı­nı as­kı­ya alır­sa­nız, de­mok­ra­si­yi as­kı­ya alır­sa­nız, ek­me­ği de as­kı­ya koy­mak zo­run­da ka­lır­sı­nız. Artık bu mil­let için ya­pa­cak hiç­bir şe­yi­niz kal­ma­mış de­mek­tir. Çözüm öne­ri­le­ri­niz kal­ma­mış de­mek­tir. Artık gitme vak­ti­niz de yak­la­şı­yor de­mek­tir’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Yakın bir za­man­da DEVA Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Ali Ba­ba­can’ın Muğla’ya ge­le­ce­ği­ni de bil­di­ren Durna, par­ti­ye des­tek çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
error: Content is protected !!