HEM HAKLI, HEM MAĞDURUZ

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te bulunan Karakaş Apartın kiracıları, kaldıkları evlerden zorla çıkarılmak istenildiklerini, elektrik ve sularının apart sahibi tarafından kesildiğini iddia edip, durumu protesto ederek çatıya çıkıp apart sahibini protesto etmişti.

Ercan  Arslan
Ercan Arslan Tüm Haberleri

TADİLAT KA­RA­RI 2 YIL ÖNCE ALIN­DI
Ka­ra­kaş Apart'ın sa­hi­bi Hakan Ka­ra­kaş konu ile ilgili olarak ilk kez bir açıklamada bulundu. Karakaş açık­la­ma­sın­da; ''Bu bina 1997 yı­lın­da in­şa­atı biten bir yapı olup gü­nü­müz­de de o ta­rih­ler­den kalma alt­ya­pı ve te­si­sa­tı kul­lan­mak­ta­dır. Bahse konu ya­pı­nın özel­lik­le son 3-4 yıl­dır elekt­rik ve su te­si­sat­la­rı sık­lık­la arı­za­lan­mak­ta­dır. Bu arı­za­lar basit ta­mi­rat­lar ile gi­de­ri­le­rek hiz­met­te her hangi bir ak­sa­ma ya­şa­tıl­ma­mış­tır. Ancak arı­za­la­rın zaman geç­tik­çe bü­yü­me­si ve artık ko­nak­la­yan müş­te­ri­le­rin gü­ven­lik­le­ri açı­sın­dan teh­dit oluş­tur­ma­sı ne­de­niy­le uzman ki­şi­ler­ce alı­nan gö­rüş­ler doğ­rul­tu­sun­da Ka­ra­kaş Apart Otel'in fa­ali­yet gös­ter­di­ği ya­pı­da; elekt­rik te­si­sa­tı ve su te­si­sa­tı ile be­ra­ber ya­pı­nın ih­ti­yaç­la­ra cevap ve­re­bil­me­si açı­sın­dan hemen her ye­rin­de ta­di­lat ya­pıl­ma ka­ra­rı alın­mış­tır'' dedi.
3 AY TAHLİYE SÜRESİ VERİLDİ
Ka­ra­kaş şöyle devam etti; ''Bina ve ko­nak­la­yan müş­te­ri­le­rin sağ­lı­ğı açı­sın­dan alı­nan elzem ta­di­lat ka­ra­rı Ağus­tos ayı­nın ba­şın­da ; gerek oda­la­rın ka­pı­sı­na bu ka­ra­rın asıl­ma­sı ge­rek­se de apart gö­rev­li­si­nin ko­nak­la­yan müş­te­ri­le­ri tek tek bil­gi­len­dir­me­si­nin yanı sıra ya­pı­da ya­pı­la­cak ta­di­lat ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği­nin bina gi­ri­şin­de­ki pa­no­ya asıl­ma­sı su­re­tiy­le müş­te­ri­le­re du­yu­ru ve bil­di­rim ya­pıl­mış­tır. İş bu bil­di­rim­de plan­la­nan ta­di­la­tın Kasım ayın­da baş­la­ya­ca­ğı ve ta­di­lat ile be­ra­ber uzun sü­re­li elekt­rik ve su ke­sin­ti­le­ri ya­şa­na­ca­ğı açık­lan­mış olup bu sebep ile ko­nak­la­yan müş­te­ri­le­rin hiç bi­ri­ne zam ya­pıl­ma­mış­tır. Bu du­yu­ru ile be­ra­ber 43 oda ka­pa­si­te­li Ka­ra­kaş Apart Otel 11 oda ka­pa­si­te­si­ne düş­müş olup çıkan müş­te­ri­le­rin ye­ri­ne her hangi bir müş­te­ri ka­bu­lü ya­pıl­ma­mış­tır.
Plan­la­nan ta­di­lat ta­ri­hi olan 01/11/2022 ta­ri­hin­de apart so­rum­lu­su­nun bi­na­da­ki elekt­rik ve suyu ka­pat­ma­sı üze­ri­ne halen ko­nak­la­mak­ta olan müş­te­ri­ler elekt­rik pa­no­su ve su va­na­sı­nın bu­lun­du­ğu kilt­li oda­la­rın ka­pı­la­rı­nı kır­mak su­re­tiy­le ka­pa­lı olan elekt­rik ve suyu aç­mış­lar­dır. Ka­pı­la­rı kı­ra­rak izin­siz bir şe­kil­de elekt­rik ve suyu açan müş­te­ri­ler hak­kın­da 02/11/2022 ta­ri­hin­de Şehit Nedip Cen­giz Eker Polis Mer­ke­zi Amir­li­ği­ne gi­di­le­rek suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­muş­tur. Bu sü­reç­te iş­let­me­ci ile ile­ti­şim kuran müş­te­ri­ler ken­di­le­ri­ne 15 gün­lük süre ve­ril­me­si ha­lin­de oda­la­rı bo­şal­ta­cak­la­rı­nı be­lirt­miş­tir. İşlet­me sa­hi­bi bu ri­ca­yı kır­ma­ya­rak 20 gün süre ile ta­di­lat iş­lem­le­ri­ne ara ver­di­ği­ni du­yur­muş­tur''
BİNADA CAN GÜ­VENLİĞİ YOK
01/11/2022-20/11/2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da as­kı­ya alı­nan ta­di­lat iş­lem­le­ri 21/11/2022 ta­ri­hi iti­ba­ri ile tek­rar elekt­rik ve su ke­sin­ti­le­ri ya­pı­la­rak kırım iş­lem­le­ri­ne baş­lan­mış­tır diyen Hakan Karakaş; ''Be­lirt­mek­te fayda gör­dü­ğü­müz üzere iş bu ta­di­lat iş­le­mi Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan izin­le­ri alın­mış olup tu­rizm se­zo­nu dı­şın­da kalan (15E­kim-15 Mayıs) ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pıl­ma zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­mak­ta­dır. 21/11/2022 ta­ri­hin­de baş­la­yan ta­di­lat iş­lem­le­ri ne­de­niy­le elekt­rik ve su ke­sil­miş­tir. Otel­de halen ko­nak­la­mak­ta olan müş­te­ri­ler ta­ra­fın­dan kim­se­ye haber ve­ril­mek­si­zin ki­lit­li pano bi­na­sı­na çi­lin­gir va­sı­ta­sıy­la saat 18:00 su­la­rın­da gi­ril­miş, bi­na­ya elekt­rik ve su ve­ril­miş­tir. Apart iş­let­me­ci­si ve gö­rev­li­si­ne haber ve­ril­mek­si­zin ya­pı­lan bu so­rum­suz dav­ra­nış ne­de­niy­le Ka­ra­kaş Apart Otel’de 22A1 nu­ma­ra­lı ba­ğım­sız bö­lüm­de ki­ra­cı ola­rak bu­lu­nan MG Kli­nik’i su basma olayı ger­çek­leş­miş­tir. Apart müş­te­ri­le­ri­nin bu so­rum­suz dav­ra­nış­la­rı ne­ti­ce­sin­de daha büyük bir fe­la­ket ya­şan­ma­mış ol­ma­sı tek te­sel­li kay­na­ğı olup olaya da­hi­li bu­lu­nan müş­te­ri­ler hak­kın­da Mar­ma­ris Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­muş­tur'' dedi.
ALGI YA­RA­TIL­MA­YA ÇA­LI­ŞIL­IYOR
Hakan Karakaş sözlerini şöyle tamamladı; ''Ola­yın ger­çek oluş şekli yu­ka­rı­da ak­ta­rıl­dı­ğı gibi olup ya­pı­lan eylem ve pay­la­şım­lar ile gü­nü­müz­de ya­şa­nan yük­sek enf­las­yon se­be­biy­le tah­li­ye et­ti­ril­mek is­ten­dik­le­ri­ne iliş­kin ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan algı ta­ma­men hayal ürünü ve top­lu­mun des­te­ği­ni almak adına ya­pı­lan gi­ri­şim­ler­dir. Apartta bu­lu­nan 43 oda­nın 32 ta­ne­si yak­la­şık Eylül ayın­dan beri boş du­rum­da olup asla çıkan müş­te­ri ye­ri­ne daha yük­sek bir ücret kar­şı­lı­ğın­da müş­te­ri kabul edilmemiştir. Yap­mış ol­du­ğu­muz iş bu açık­la­ma­la­rı ka­mu­oyu­nun tak­di­ri­ne say­gı­la­rı­mız ile su­na­rız''

01 Ara 2022 - 18:16 - Gündem --- Okunma

Muhabir  Ercan Arslangöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Marmaris Manşet Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmaris Manşet Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Marmaris Manşet Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Marmaris Manşet Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Marmaris’in ihtiyacı olan öncelikli okul hangisidir?
Tüm anketler