Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, İlaçlama Ve Dozimetri İzleme Hizmeti Alınacak

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI, İLAÇLAMA VE DOZİMETRİ İZLEME HİZMETİ ALINACAKTIR MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKL...

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI, İLAÇLAMA VE DOZİMETRİ İZLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 Kısım (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı, Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmet Alımı, 112 ASHİ İçin Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti Alımı,Dozimetri İzleme Hizmet Alımı) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/102908

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Cad No: 22 48000 MENTEŞE/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2522141105 - 2522143685

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

4 Kısım (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı, Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmet Alımı, 112 ASHİ İçin Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti Alımı,Dozimetri İzleme Hizmet Alımı) Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı 2.Kısım Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmet Alımı 3.Kısım 112 ASHİ İçin Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti Alımı 4.Kısım Dozimetri İzleme Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1)Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı TRSM 2)Bodrum Devlet Hastanesi ve Yalıkavak Ek Hizmet Binası, 3)Dalaman Devlet Hastanesi, 4)Datça Devlet Hastanesi, 5)Fethiye Devlet Hastanesi, 6)Köyceğiz Devlet Hastanesi, 7)Muğla İl Sağlık Müdürlüğü (Muğla Halk Sağlığı Laboratuvarı, Fethiye Uzaktan Gözetimli Halk Sağlığı Laboratuvarı, ), 8)Marmaris Devlet Hastanesi Ve bağlı Nedip Cengiz Eker Ek Hizmet Binası), 9)Milas Devlet Hastanesi, 10) Ortaca Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binası(Ağız ve Diş Sağlığı Polk.), 11)Yatağan Devlet Hastanesi ve bağlı Kavaklıdere İlçe Devlet Hastanesi 12) Menteşe Devlet Hastanesi 13) Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 14)Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 15)Seydikemer Devlet Hastanesi, 16)Teknik Şartname Ek-1 Listesinde yer alan Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1. Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı İçin teklif verecek istekliler;

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK)  yetki belgesi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

b) TMGDK, sağlık tesislerine görevlendireceği TMGD’ler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin EK-4’deki formata uygun kimlik belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

c) TMGDK, kurulduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, İZMİR UBA bölgesinde şube açtığına dair belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. 

2. Kısım Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmet Alımı ve 3.Kısım 112 ASHİ İçin Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti Alımı için teklif verecek istekliler;

a) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen "Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi"nin aslını veya noter tasdikli ile isteklinin bünyesinde bulunan mesul müdüre ait "Mesul Müdürlük Belgesi"nin aslı veya noter tasdikli sureti yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

b) İlaç ve formülasyon ile ilgili açıklayıcı bilgileri ve biosidal ürünün Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat veya ithal izin belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

c) Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4. Kısım Dozimetri İzleme Hizmet Alımı için teklif verecek istekliler;

a) İstekli firmanın TS EN ISO/IEC  17025: 2012  belgesini ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyonunu almış olması gerekmektedir. Belge bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

b) İstekli firmanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) veya Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Belge bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Yukarıda belirtilen belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmeyen ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen belgeyi idarece tevsik edilmesi istendiğinde tevsik etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti Alımı için, Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

2.Kısım ve 3.Kısım  için; Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti Alımı için,Kamu ve Özel Sektörde Yapılmış Haşere İlaçlama veya Dezenfeksiyon Hizmet Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.Kısım Dozimetri İzleme Hizmeti Alımı için, Kamu veya Özel Sektörde dozimetre ölçüm hizmeti alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01982144

13 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Marmaris Manşet Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmaris Manşet hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Marmaris Manşet editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Marmaris Manşet değil haberi geçen ajanstır.