Bütün Muğla Bitti, Gözünü İncimize Dikti!

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından belediyenin hizmetlerinin duyurulması amacıyla servis edilen haber bültenlerinde Bodrum’dan ‘Dünyanın İncisi’ olarak bahsetmesi Marmarislileri kızdırdı.

BÜYÜKŞEHİRDEN TARİHİ GAF!

1985 yılında Marmaris’i ‘Dünyanın İncisi’ olarak tasvir eden Karikatürist Lütfü Küçük’ün bu eseri Uluslararası yarışmada büyük ödüle layık görülmesiyle o yıldan beri Marmaris ‘Dünyanın İncisi’ olarak anılmış ve Marmaris-Datça Yolu kavşağına ‘İnci Heykeli’ dikilmişti.
37 yıldır Dünyanın İncisi olarak anılan Marmaris’in Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan haber bültenlerinde Bodrum’dan dünyanın incisi olarak söz etmesi Marmaris halkının tepkisine yol açtı. Marmarisliler sosyal medya hesaplarından; ‘’Büyükşehirden tarihi gaf’’, ‘’Dünyanın İncisini bilmeyen Muğla’yı bilemez’’, Bütün Muğla bitti, gözünü hacı leyleğe dikti’’, ‘’Marmarisliler olarak Büyükşehir’in bu hatayı sehven yapmış olmasını umuyoruz’’ mesajları paylaştı.

LÜTFÜ KÜÇÜK'ÜN KEMİKLERİ SIZLADI!

Mar­ma­ris, Datça kav­şa­ğın­da bu­lu­nan “İNCİ HEY­KELİ - 1986 Ka­ri­ka­tür sa­nat­çı­sı Lütfü Küçük, 1985 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da Av­ru­pa Tu­rizm Bir­li­ği’nin Paris’te dü­zen­le­di­ği ve 139 sa­nat­çı­nın ka­tıl­dı­ğı Ulus­lar arası Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sın­da, DÜN­YA­NIN İNCİSİ MAR­MARİS” yo­ru­mu ile Büyük Ödül’e (Grand Prize) layık gö­rül­müş­tür. Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Mar­ma­ris Fahri Hem­şe­ri­lik be­ra­tı ile onur­lan­dı­rı­lan sa­nat­çı­nın eseri bu mey­dan­da anıt­laş­tı­rıl­mış­tır.”
7 Mayıs 2001 yı­lın­da Mar­ma­ris’te ha­ya­ta veda eden Lütfi Küçük 1985 yı­lın­da Fran­sa’da ka­tıl­dı­ğı bir ulus­lar arası ya­rış­ma­da Mar­ma­ris’i bir midye için­den dün­ya­ya ışık saçan bir inci ola­rak gös­te­ren ka­ri­ka­tü­rü ile bi­rin­ci olmuş ve dünya tu­riz­mi­nin Mar­ma­ris’e daha fazla ilgi gös­ter­me­sin­de ön­cü­lük et­miş­ti.

23 Ara 2021 - 19:08 - Gündem --- Okunma