Karacasöğüt Düğümünü Mahkeme Çözecek!

MUÇEV tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ihale yolu ile kiralanan ve kapasite artırım izni alınarak inşaatına başlanan iskelenin yürütmesi Muğla 3. İdare Mahkesince durdurulmuştu.

Dur­dur­ma ka­ra­rı­nın ar­dın­dan iyice atıl va­zi­yet­te kalan Ka­ra­ca­sö­ğüt is­ke­le­si­nin du­ru­mu tek­ne­ci­ler ta­ra­fın­dan şi­ka­yet ko­nu­su ol­ma­ya devam eder­ken bölge hal­kın­dan da şi­ka­yet­ler yük­sel­me­ye baş­la­dı. Ka­ra­ca Ma­hal­le­sin­de yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de ya­şa­yan­la­rın çev­re­de­ki ge­liş­me­le­re ve pro­je­le­re ol­duk­ça hakim ol­du­ğu be­lir­gin­ken bölge sa­kin­le­ri özel­lik­le bu tür önem­li böl­ge­sel ya­tı­rım­lar kar­şı­sın­da duy­gu­sal de­ğer­len­dir­me­ler ye­ri­ne bi­lim­sel ve çev­re­sel ger­çek­ler ile bölge hal­kı­nın ih­ti­yaç­la­rı­nın da göz önüne alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade edi­yor.

PROJEYE KARŞI DEĞİLİZ
Ka­ra­ca­sö­ğüt es­naf­la­rın­dan Günay De­mi­rel; ''Artan yat tu­riz­mi so­nu­cu bu­lun­du­ğu­muz Ka­ra­ca Ma­hal­le­sin­de yaz dö­ne­min­de 150-200 ci­va­rın­da koy içine ge­li­şi­gü­zel de­mir­le­yen tek­ne­ler deniz altı eko sis­te­mi­ne ça­pa­la­rıy­la zarar ver­mek­te­dir. Bu tek­ne­le­rin sin­ti­ne ve evsel atık­la­rı­nı da ge­li­şi güzel ve kont­rol­süz şe­kil­de de­ni­ze bo­şalt­ma­la­rı ile çev­re­ye ve­ri­len tah­ri­ba­tı dü­şü­nün­ce, kont­rol­lü şe­kil­de ma­hal­le­miz­de ya­pı­la­cak is­ke­le­ye bağ­lan­ma­sı ça­pa­la­rı­nı atmak ye­ri­ne is­ke­le bün­ye­sin­de ya­pı­la­cak to­noz­la­ra bağ­lan­ma­sı ve atık­la­rı­nın da proje kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak atık alım is­tas­yo­nu­na bo­şal­tıl­ma­sı ile artan tekne tra­fi­ği ile olu­şan çev­re­sel teh­li­ke kar­şı­sın­da önlem ola­cak­tır, bu tür ya­tı­rım­la­rın bu şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Aksi tak­tir­de bu ya­tı­rım­la­rın en­gel­len­me­si do­ğa­ya çev­re­ye ve­ril­miş daha büyük bir za­rar­dır'' dedi.

BÖYLE ÇEVRECİLİK OLMAZ
Bir başka esnaf Arif Yavuz ise; ''Şu an mev­cut is­ke­le ka­pa­si­te­si 60 tek­ne­dir. yaz dö­ne­min­de koyda is­ke­le ha­ri­cin­de 150-200 tekne de­mir­le­mek­te­dir. Ağaç­la­ra bağ­la­yan, ge­li­şi­gü­zel çapa atan, atık­la­rı­nı de­ni­ze bo­şal­tan tek­ne­le­rin ko­yu­mu­za ve­re­ce­ği za­ra­rı biz gö­rü­yo­ruz. Bu pro­je­ye karşı çı­kan­la­ra hiç bir anlam ve­re­mi­yo­rum. Ya­pı­la­cak tesis ile 187 tek­ne­nin dü­zen­li ola­rak atı­ğı­nın alın­ma­sı, dü­zen­li ola­rak bağ­lan­ma­sı ve ser­vis ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı kimi neden ra­hat­sız edi­yor an­la­mak müm­kün değil. Çevre açı­sın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor iken, tek­ne­le­rin atı­ğı­nı de­ni­ze bı­rak­ma­sı ne­den­se kim­se­yi ra­hat­sız et­mi­yor. Böyle çev­re­ci­lik falan olmaz'' di­ye­rek tepki gös­terdi.

İSKELE PROJESİ NE VAAD EDİYOR?
-Koylara gelen teknelerin atıkları lisanslı atık alım tesisine toplanacak
-Teknelerin çapa atması engellenerek su altı eko sistemi korunacak.
-Deniz turizmi geliri ile bölge halkı ve esnafına katma değer sağlanacak.

26 Ara 2021 - 20:34 - Gündem --- Okunma