MARMARİS MANŞET

TAKSiLERiMiZ GÜVENLİ

TAKSiLERiMiZ GÜVENLİ

Marmaris Soförler ve Otomobilciler Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME işbirliği ile taksi ve dolmuşlarda düzenli olarak her hafta dezenfeksiyon yapılarak, şoför esnafına Dezenfekte Belgesi veriliyor.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­ge­ye göre ti­ca­ri taksi du­rak­la­rı ve ti­ca­ri taksi ola­rak kul­la­nı­lan araç­lar, toplu ta­şı­ma araç­la­rı, en az haf­ta­da bir kez ola­cak şe­kil­de dü­zen­li ara­lık­lar­la te­miz­le­ni­yor/de­zen­fek­te edi­li­yor, Şo­för­ler Odası ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ara­cın de­zen­fek­te edil­di­ği ta­ri­hi gös­te­ren belge araç­ta bu­lun­du­ru­lu­yor.


Mar­ma­ris Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­kan­lı­ğı, UKOME iş­bir­li­ği ile Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ilçe ge­ne­lin­de hiz­met veren 510 araç­ta de­zen­fek­te ger­çek­leş­tir­di. Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı İbra­him Tarım, çağın sal­gı­nı Ko­ro­na­vi­rüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da üzer­le­ri­ne düşen gö­re­vi so­rum­lu­luk için­de ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­ni, şoför ve yol­cu­la­rın sağ­lık gü­ven­li­ği adına çaba ser­gi­le­dik­le­ri­ni ifade etti.
Bİ­TE­NE KADAR DEVAM
Baş­ka­nı İbra­him Tarım, sal­gın riski sür­dük­çe mü­ca­de­le­nin de ara­lık­sız devam ede­ce­ği­ni dile ge­ti­rir­ken, “7 gün 24 saat ke­sin­ti­siz ula­şım hiz­me­ti sun­du­ğu­muz tak­si­ler dü­zen­li ola­rak ilaç­la­na­cak. Bu ted­bir­ler sa­ye­sin­de has­ta­lı­ğın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı­nı, kim­se­nin zarar gör­me­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ruz. Des­tek­le­rin­den do­la­yı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün’e ve Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Meh­met Oktay’a te­şek­kür ede­riz” dedi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
error: Content is protected !!